کلمات کلیدی: میلگرد جلدی

تعریف میلگرد جلدی و فرمول محاسبه مقدار آن در بتن

میلگرد جلدی

میلگرد جلدی چیست؟ میلگرد جلدی به میلگردی می گویند که به منظور کاهش ترک هایی احتمالی که از طریق تنش های حرارتی به وجود می آیند استفاده می شود.  میلگرد جلدی را نمی توان در هر بتنی اعمال کرد. همچنین میزان و تعداد میلگرد جلدی که بتن استفاده می شود نیز باید از طریق فرمول […]

خبرنامه