کلمات کلیدی: میلگرد خمشی

تفاوت میلگرد خمشی و برشی در چیست؟

تفاوت میلگرد خمشی و برشی

بررسی تفاوت های میلگرد برشی و خمشی دربخش هایی از آرماتوربندی از دو نوع میلگرد در  دال های استفاده می شود. این میلگردها با نام های میلگرد خمشی و برشی شناخته شده اند.  هر کدام از این دو میلگرد در برابر نیروهای مختلف از سازه مقاومت می کنند. در ادامه به بررسی تفاوت های بین […]

عملکر میلگرد خمشی در فونداسیون

میلگرد جلدی

رفتار پی گسترده شباهت زیاد به دال دو طرفه بتن­ آرمه که آن را را برعکس یا سرو ته کرده ایم دارد. روی دال دو طرفه خاک زیر پی زیر فشارهایی را بر روی دال توزیع می کند. از این رو می توان روش ­هایی را که جهت تحلیل و طراحی حاکم بر دال­ های دوطرفه […]

خبرنامه